معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

کاربری های بیست گانه در مصوبه ۶۹_ ۰۳_ ۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

1 خرداد 1399

️منظور از کاربری های بیست گانه قید شده در مصوبه ۶۹_ ۰۳_ ۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران چه مواردی است؟
۱ مسکونی
۲ آموزشی
۳ آموزش تحقیقات فناوری
۴ اداری و انتظامی
۵ تجاری خدماتی
۶ ورزشی
۷ درمانی
۸ فرهنگی هنری
۹ پارک و فضای سبز
۱۰ مذهبی
۱۱ تجهیزات شهری
۱۲ تاسیسات شهری
۱۳ حمل و نقل و انبارداری
۱۴ نظامی
۱۵ باغات و کشاورزی
۱۶ میراث تاریخی
۱۷ طبیعی
۱۸ حریم
۱۹ تفریحی توریستی
۲۰ صنعتی

  • 1 خرداد 1399
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

برچسب ها : ،

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011