معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

شیوه محاسبه عوارض محلی

20 شهریور 1396
شیوه محاسبه عوارض محلی

دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه دهیاری ها مصوب ۸۲/۵/۱۹ هیئت وزیران دستورالعمل محاسبه عوارض محلی عمومی به شرح زیر ابلاغ می گردد.

 

ماده ۱ – عوارض سطح روستا: بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده روستا عوارض به ماخذ حداکثر یک درصد ارزش معاملاتی مورد عمل دارایــی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیـات هـای مسـتقیم برقـرار مـی شـود کـه توسـط دهیـاری محـل محاسـبه و وصول می گردد.

شــیوه محاســبه: قطعــه زمینــی واقــع در محــدوده روســتا بــه مســاحت (عرصــه و اعیــان) ۵۰۰ مترمربع با قیمت منطقـه ای هـر متـر مربـع ۱۰۰۰۰ ریـال عـوارض سـالیانه سـطح روسـتا آن بـه شـرح ذیل محاسبه می گردد.

ﯾﮏ درﺻﺪ * ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای * ﻣﺴﺎﺣﺖ =عوارض سزح روستا

متر مربع ۵۰۰ = مساحت  ریال ۱۰۰۰۰=قیمت منطقه ای

ریال ۵۰۰۰۰۰ = ۱% * ۱۰۰۰۰ * ۵۰۰

%۱=عوارض سطح روستا (ضریب منطقه ای)

 

 

شیوه محاسبه عوارض سطح روستا

شیوه محاسبه عوارض سطح روستا

 

ماده ۲ – عوارض بر معاملات غیر منقول (زمین و ساختمان ): عوارض بر معملات غیر منقول با ماخذ حداقل نیم درصد مبلغ مورد معامله توسط دهیاری محل قابل وصول خواهد بود.

شیوه محاسبه : زمین واقع در روستا به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به فروش رسیده است.

عوارض مربوطه به شرح زیر محاسبه می گردد:

ریال ۵۰۰۰۰ = ۵% * ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

دیوان عدالت اداری دریافت عوارض از نقل و انتقال املاک روستایی را ممنوع کرد

ماده ۳ – عوارض کسب و پیشه : کلیه واحد های کسبی و مشاغل خاص در سطح روستا مکلفند عوارض سالیانه مکانی که در آن به کسب یا پیشه می پردازند برابر تعرفه مصوب به دهیاری پرداخت نمایند . نرخ عوارض فوق الذکر با توجه به رونق اقتصادی روستا توسط مراجع ذیصلاح قانونی تعیین خواهد گردید.

 

 

ماده ۴ – حق افتتاح کسب و پیشه: مجه مذکور برای یک بار جهت افتتاح کسب و پیشه و شروع فعالیت صنفی از متقاضی علاوه بر عوارض سالیانه صنف مربوطه ، توسط دهیاری از مودی (متقاضی کسب) اخذ می گردد و میزان آن حد اکثر ۳ برابر عوارض سالیانه صنف مربوطه خواهد بود.

شیوه محاسبه : عوارض کسب و پیشه متقاضی  خواروبار فروشی که برای اولین بار می خواهد فعالیت صنفی خود را شروع نماید به شرح ذیل است :

ریال ۲۰۰۰۰ = عوارض سالیانه خواروبار فروشی

حق افتتاح (ریال) ۶۰۰۰۰ = ۲۰۰۰۰ * ۳

عوارض شروع فعالیت صنفی (ریالی) ۸۰۰۰۰ = ۲۰۰۰۰ + ۶۰۰۰۰

 

 

 

ماده ۵ – عوارض پذیره : حـداکثر عـوارض پـذیره یـک متـر مربـع از یـک واحـد تجـاری،اداری، صــنعتی کــه توســط دهیــاری محاســبه و از متقاضــیان احــداث بنــاء در محــدوده و در حــریم روستا وصول می گردد، به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف طبقات تجاری اداری و عمومی صنعتی و کشاورزی ملاحضات
۱ همکف ۳p ۲p ۱p p قیمت منطقه ای ملاک عمل دارایی تعیین می گردد
۲ زیر زمین ۲p ۱/۵p ۰/۵p
۳ اول ۱/۲۵p ۱p ۰.۳۵p
۴ دوم به بالا ۱p ۱p

شیوه محاسـبه: عـوارض پـذیره یـک واحـد تجـاری در دو طبقـه (همکـف و اول) بـه متـراژ هـر طبقه ۱۰۰ مترمربع و قیمت منطقه ای (P (5000 ریال حداکثر به شرح زیر خواهد بود:

عوارض پذیره طبقه همکف (ریال) ۱۵۰۰۰۰۰=۱۰۰*۵۰۰۰*۱۰۰۳*۳P

عوارض پذیره طبقه اول (ریال) ۶۲۵۰۰۰ = ۱۰۰*۵۰۰۰*۱۰۰۱/۲۵*۱/۲۵P

کل عوارض پذیره (ریال) ۲۱۲۵۰۰۰ = ۶۲۵۰۰۰ + ۱۵۰۰۰۰۰

 

مـاده ۶ -عـوارض صـدور پروانـه سـاختمان مسـکونی : عـوارض صـدور پروانـه سـاختمان مسـکونی بـه شـرح ذیـل محاسـبه و توسـط دهیـاری از متقاضـیان احـداث بنـا در محـدوده و حـریم روستا وصول می گردد.

متر مربع اعیانی مجاز = درصد تراکم بنا (سطح اشتغال) * مساحت زمین
مبلغ عوارض صدور پروانه ساختمانی = قیمت منطقه ای * اعیانی مجاز

شیوه محاسـبه: زمـین بـه مسـاحت ۴۰۰ مترمربـع و ضـابطه احـداث بنـا در منطقـه مـورد نظـر ۶۰ درصد مساحت زمین باشد، عـوارض پروانـه سـاخت زمـین مـوردنظر بـه شـرح زیـر محاسـبه مـی گردد (قیمت منطقه ای هر متر مربع ۵۰۰۰ ریال)

اعیانی مجاز (متر مربع) ۲۴۰ = %۶۰ *۴۰۰
مبلغ عوارض صدور پروانه ساختمانی (ریال) ۱۲۰۰۰۰۰ = ۵۰۰۰ * ۲۴۰

 

ماده ۷ -حق تفکیک : حق تفکیک برای:
الف – زمینهای با کاربری مسکونی حداقل ۱۰ %قیمت منطقه ای
ب – زمینهای با کاربری تجاری، صنعتی ۱۰۰ %قیمت منطقه ای
محاسبه و از متقاضیان در محدوده و حریم هر روستا توسط دهیاری وصول می گردد.

شیوه محاسبه : زمینی بـه مسـاحت ۱۰۰۰ متـر مربـع بـا کـاربری مسـکونی بـا قیمـت منطقـه ای هر متر مربع ۵۰۰۰ ریـال بـه دو قطعـه ۵۰۰ متـری تفکیـک گردیـده اسـت. عـوارض حـق تفکیـک آن به شرح زیر محاسبه می گردد:

عوارض حق تفکیک (ریال) ۵۰۰۰۰۰ = %۱۰ *۵۰۰۰ * ۱۰۰۰

 

 

مـاده ۸ -ضـمانت اجرایـی : وضـع و و صـول عـوارض مـذکور پـس از پیشـنهاد دهیـاری و تصویب شـورای اسـلامی روسـتا و تاییـد شـورای اسـلامی بخـش و اظهـار نظـر اسـتاندار بـا رعایـت تبصره یک ماده ۵ قانون تجمیع عوارض لازم الاجرا خواهد بود.

 

مــاده ۹ -شــیوه مصــرف : عوایــد حاصــل از وصــول عــوارض محلــی بــرای تــامین تمــام یابخشـی از هزینـه هـای اداری، خـدماتی و عمرانـی واقـع در محـدوده همـان روسـتا قابـل مصـرف می باشد.

 

 

 

نمونه قبوض عوارض صادر شده توسط نرم افزار جامع مدیریت دهیاری ترز

 

 

 

 

  • 20 شهریور 1396
  • |
  • دیدگاه
  • |
  1. رضا گفت:

    زمین با مساحت ۲۰۵ متر مربع واقع در روستاست …و چون زیر ۲۵۰ متر هست مجوز ساخت نمیدن …ایا میتوان با پرداخت خلافی یا عوارض مجوز ساخت گرفت …تکلیف این زمین چیست ؟

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011