معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

انواع انشعاب های برق

21 خرداد 1397
انواع انشعاب های برق

انواع انشعابهای برق بر اساس نوع فعالیت و کاربری به شرح زیر است:

الف – انشعاب برق مصارف خانگی

انشعاب برق برای مصارف خانگی به انشعابی اطلاق می شود که صرفاً به منظور به کار انداختن و استفاده از وسایل و تجهیزات متعارف خانگی در واحدهای مسکونی دایر می گردد.

واحد مسکونی عبارت است از مکانی برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اطاق و یک آشپزخانه و یک سرویس بوده و ورودی آن (اعم از اینکه در داشته و یا نداشته باشد) مستقل و یا مرتبط به راهروی اشتراکی و سیم کشی آن مجزا باشد. تشخیص واحد مسکونی در روستاها به عهده شرکت می باشد.

ب – انشعاب برق مصارف اشتراکی

این انشعاب برای به کار انداختن تاسیسات اشتراکی مانند آسانسور ، شوفاژ ، تهویه مطبوع یا روشنایی عمومی و امثال آن در بلوکها و مجموعه های ساختمانی مسکونی و شهرکهای مسکونی و صنعتی و عمومی به طور جدا از سایر انشعابات دایر می گردد . به هر بلوک و یا مجموعه ساختمانی تنها یک انشعاب برای مصارف اشتراکی واگذار می گردد.

ج – انشعاب برق مصارف عمومی

انشعاب برق مصارف عمومی به انشعابی اطلاق می شود که جهت خدمات عمومی غیر انتفاعی (شامل فعالیتهایی که در تعرفه نامبرده شده اند) به کار رود.

د – انشعاب برق تولید (کشاورزی)

انشعاب برق تولید کشاورزی به انشعابی اطلاق می شود که از نیروی برق جهت پمپاژ آبهای سطحی و زیرزمینی برای تولید محصولات کشاورزی استفاده میشود و دارای پروانه معتبر بهره برداری از سازمانهای آب منطقه ای نیز می باشد.

 

تغییر نوع انشعاب برق

تغییر نوع انشعاب برق

 

 

هـ – انشعاب برق تولید (صنعت و معدن)

انشعاب برق تولید (صنعت و معدن) به انشعابی اطلاق می شود که برای به کار انداختن و بهره برداری از صنایع، کارخانه ها، استخراج معادن، صنایع کشاورزی برای تولید فرآورده های کشاورزی و دامی در کارگاهها (نامبرده شده در تعرفه تولید) و صنایع کوچک و صنوف تولیدی استفاده می شود.

و – انشعاب برق سایر مصارف

انشعابهایی که عموماً برای محل کسب و سایر مصارف دایر می گردند مشمول این تعرفه می باشد. ضمناً مصارف سایر انشعاباتی که با هیچیک از موارد دیگــر بنــد ۱۷-۴ مطابقت ندارند مشمول تعرفه تجاری و سایر مصارف است.

ز – انشعاب برق مصارف آزاد

این انشعاب ویژه متقاضیانی است که تمایل به پرداخت هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق را ندارند. بهای برق مصرفی انشعاب آزاد با توجه به نوع مصرف و انطباق آن با هر یک از موارد “الف” تا “و” بند ۱۷-۴ با تعرفه خاص انشعاب آزاد محاسبه و دریافت خواهد شد. برقهای غیردایم، چراغانی ها و تابلوهای تبلیغاتی نیز از جمله اینگونه انشعابات محسوب می گردند.
اگر متقاضی برق غیر دایم یا تابلوهای تبلیغاتی , تا قبل از ابلاغ این آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق خود را پرداخته باشد در این صورت بهای برق مصرفی مشترک مذکور با تعرفه شماره ۵ تجاری و سایر مصارف محاسبه و دریافت خواهد شد.

ح – انشعاب برق چاههای آب غیر کشاورزی

کلیه چاههای آب غیر کشاورزی با توجه به کاربردشان برحسب مورد بهای برق را با تعرفه های مربوطه پرداخت خواهند نمود.

  • 21 خرداد 1397
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011