معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

شرایط درخواست برقراری و هرگونه تغییر در مشخصات انشعاب برق

21 خرداد 1397
تغییر نوع انشعاب برق

ممکن است برای هر یک از مشترکین شرایطی وجود بیاید که مجبور به تغییراتی در مشخصات انشعاب برق شود. در ادامه شرایط مذکور ارائه می شود.

۱. هر متقاضی و یا مشترک می تواند برای هر واحد مسکونی، تجاری، عمومی، صنعتی، کشاورزی و غیره درخواست برقراری یا هر گونه تغییر در مشخصات انشعاب برق را بنماید. قبول درخواست برقراری (یا تغییر در مشخصات) انشعاب برق منوط به حصول شرایط زیر است:

الف – شرکت امکانات لازم جهت برقراری و یا تغییر انشعاب برق مورد نیاز متقاضی را داشته باشد.

ب – متقاضی هیچگونه بدهی بابت بهای برق و یا هزینه های تامین برق در محل مورد نظر یا هر محل دیگری به شرکت یا سایر شرکتهای تابعه وزارت نیرو نداشته باشد.

ج – موانعی که رفع آن عملی نباشد ، برای انجام کار شرکت در محل مورد نظر وجود نداشته باشد.

د – در محل ، انشعاب دیگری با همان کاربری (با رعایت استثناء در مورد انشعاب اشتراکی) وجود نداشته باشد.

 

انواع انشعاب های برق

انواع انشعاب های برق

 

 

 

۲. تعیین میزان جریان برق مورد نیاز متقاضی برای انشعابات کمتر از ۳۰ کیلووات از اختیارات شرکت است، به استثنای انشعاب برق تولید کشاورزی که در هر حال قدرت آن بر اساس پروانه معتبر بهره برداری صادره توسط سازمانهای آب منطقه ای (منطبق با آمپراژهای استاندارد مندرج در بند ۶۴-۴ )تعیین خواهد شد.

۳. هزینه های عمومی برقراری انشعاب از مالک و یا متقاضی دریافت می شود، ولی انشعاب منحصر اً مربوط به ملک مورد تقاضا خواهد بود و در هر حال دریافت هزینه های عمومی برقراری انشعاب از متقاضی و صدور قبض دریافت وجه بنام پرداخت کننده یا متقاضی و همچنین برقراری انشعاب متقاضی دلیل برمالکیت یاشناسایی حقی برای افراد مذکور نسبت به ملک نخواهد بود.

  • 21 خرداد 1397
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011