آنچه شورا باید بداند

۲۵ شهریور ۱۳۹۷
آنچه شورا باید بداند

آنچه كه شوراي اسلامي روستاها بايدبدانند

1- شوراي اسلامي روستا ازمنظرقانون اساسي

2- تشكيلات و وظايف شوراي اسلامي روستاها

3- شرايط احرازسمت دهيار

4- آسيب شناسي(وظايف وعملكرد) شوراي اسلامي روستاها

5- تبيين نقش وجايگاه شوراها درامرمديريت پسماندهاي روستايي

6- نحوه مديريت پسماندهاي كشاورزي

 

 

 

آنچه شورا باید بداند

آنچه شورا باید بداند

 

 

 

شرح وظايف شورا از منظر قانون اساسي

 

 

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود، همانطور که قانون اساسی مقرر نموده است مداخله سیستم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای کشور تحقق می یابد بنابراین نهادهای حکومتی را نهادهای اعمال حق حاکمیت ملی می نامند.

1- اصل هفتم : طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» ، «و شاورهم فی الامر» مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می کند.

2- اصل یکصدم : برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.

3- اصل یکصد و یکم : به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

4- اصل یکصد و دوم : شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

5- اصل یکصد و سوم : استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.( تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد.)

6- اصل یکصد و ششم : انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند. و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند. و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.

همچنین با ملاحظه اصل یکصدم قانون اساسی به نظر می رسد که غرض قانون گذار از وضع اصل یکصدم توزیع قدرت در نظام های اجتماعی، امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی و … اگرچه مستقیماً سیاسی نیستند و اصولاً جدای از امور سیاسی محسوب می‌شوند اما دارای کارکردهای سیاسی نیز می تواند باشد. به ویژه از آن جهت که این بخشها به وجود آورنده طیف خاصی هستند که در فرآیند اقتدار سیاسی، به عنوان منابع قدرت شناخته می شوند. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.

 

 

تشكيلات، وظايف شوراهاي اسلامي روستاها

وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا (برای مطالعه وظایف شورا روی تصویر زیر کلیک کنید)

وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا

وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا

 

 

نحوه انتخاب شوراها:

شوراي اسلامي روستاهاازطريق انتخابات عمومي كه زمان آنراوزارت كشورتعيين مينمايدوبراساس قانون انتخابات شوراي اسلامي شهروروستا (درروستاهاي داراي بيست خانواروبالاتر)تشكيل ميگردد.لازم به ذكراست ملاك جمعيت هرروستابراساس آخرين سرشماري عمومي نفوس ومسكن وبااعلام رسمي مركزآماركشور ميباشد.

 

دوره فعاليت شوراها:

دوره فعاليت شوراها ازتاريخ تشكيل بمدت چهارسال ميباشدكه ازنهم ارديبهشت ماه،سالروز فرمان تاريخي حضرت امام

خميني(ره) مبني برتشكيل شوراها شروع ودرهشتم ارديبهشت ماه چهارسال بعدخاتمه مي يابدلازم به ذكراست انتخابات شوراها بايدبه صورتي برگزارشودكه حداقل پانزده روزقبل ازنهم ارديبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند.

اعضاي شوراموظفندپس ازشروع بكارشوراهاسوگنديادبكنندودرصورتيكه يكي ازاعضاكناره گيري نمود، عضوجديدشورانيز موظف به خواندن سوگندميباشد.

 

تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستا

طبق قانون عضويت درشوراي روستا وبخش افتخاري است وشغل محسوب نميشود وهرفردميتواندفقط عضويك شوراي روستا (بغيرازشوراي بخش) شود.تعداداعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا1500 نفرجمعيت سه نفروروستاهاي بيش از1500 نفرجمعيت و پنج نفر خواهد بود.همانطوركه قبلا اشاره شد ملاك جمعيت هرروستابراساس آخرين سرشماري عمومي نفوس ومسكن كه هرپنج سال برگزارميشود،وبااعلام رسمي مركزآماركشور ميباشد.

درصورت تبديل روستا به شهر،شوراي روستا وظايف شوراي شهررا (تازمان برگزاري انتخابات) انجام خواهد داد.وچنانچه دوياچندروستا ادغام وبه يك روستا تبديل شوند، شوراي روستاي جديدازبين اعضاي شوراي مجموع روستاهاي ادغام شده (به ترتيب آرا كسب شده درانتخابات) تشكيل ميشود.

 

جلسات شورا

شوراي روستا در همان روستايي كه انتخابات شورا در آن برگزار شده تشكيل ميشود. جلسات شورا بطور مستمر ماهي دو بار تشكيل ميشود و درصورت نياز،جلسات فوق العاده و اظطراري با پيشنهاد دهيار، رئيس شورا و يا سه نفر از اعضاي شورا (درشوراهاي داراي پنج عضو) و دو نفر از اعضا (در شوراهاي داراي سه عضو) تشكيل ميشود. شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و يا فرماندار موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشند.اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد. همچنين بخشداران، رؤساي ادارات، دهياران ميتوانند در جلسات شورا (بدون حق راي) شركت نمايند.

درصورت نياز به حضور دهيار در جلسات شورا ميتواند طي دعوتنامه كتبي ازدهيار دعوت بعمل آورده ودهيار موظف به شركت درجلسه مذبور ميباشد و درصورت خودداري دهيار ازشركت درجلسه شورا ميتواند به دهيارتذكر كتبي و درصورت تكرارمجدد توبيخ و يا برطبق ظوابط و مقررات مربوطه وي را عزل نمايد.

درصورت استعفا، فوت،ياسلب عضويت هريك ازاعضاي شورا،عضو علي البدل به ترتيب آرا (حداكثرظرف يك ماه) جايگزين ميشود و پذيرش استعفاي هريك ازاعضاي شورا منوط به تصويب شورا مي باشد وشورا موظف است دراولين جلسه پس از قطعي شدن خروج آن عضو مراتب را كتبا به بخشداري گزارش داده تا بخشداري از اعضاي علي البدل (بااحتساب آرا) دعوت به شركت درجلسات شورابنمايد. هرگاه عضوي به هردليلي دوماه درجلسات شورا شركت ننمايد از عضو علي البدل بعنوان جانشين درجلسات دعوت بعمل مي آيد و هرگاه عضوي بيش ازشش جلسه متوالي و يا دوازده جلسه غيرمتوالي درطول يكسال بدون داشتن عذر موجه غيبت نمايد مستعفي شناخته ميشود. لازم به ذكر است كه غيبت ازجلسات بااطلاع رئيس شورا امكان پذيرمي باشد..

هرعضو شورا ميتواند از مقام خود استعفا دهد و عضومتقاضي استعفا بايد تقاضاي خود را با ذكردلايل به رئيس شورا تقديم نمايد و رئيس آن را در نخستين جلسه علني بعدي شورا در دستوركارقرارداده وعضو متقاضي ميتواند درصورت تمايل ازاستعفا انصراف دهد.براي بررسي تقاضاي استعفا ابتدا تقاضا قرائت وسپس شخص متقاضي ميتواند دلايل استعفا را درنيم ساعت بيان سپس مخالف و موافقان نيزبه همان مدت ميتوانند صحبت كنند و پس ازآن راي گيري انجام ميشود.هرگاه تقاضاي استعفاي تعدادي ازاعضاي شورابه نحوي باشدكه مانع ازرسميت يافتن جلسه باشد، قابل طرح درشورانيست.

جلسات شورا علني و باحضوردوسوم اعضاي اصلي (دونفرازسه نفراعضاي شورا وياچهارنفراز پنج اعضاي شورا) رسميت و تصميمات با اكثريت مطلق آرا حاضرين درجلسه مي باشد.

صورت جلسات شورا بايد به گونه اي تنظيم شودكه درآن تاريخ ودستوركارهرجلسه،اسامي حاضروغايب،تعدادآراي مثبت ومنفي اعضابه هريك ازموضوعات موردبحث، اسامي مدعوين وحاضرين درجلسه، به همراه رئوس مطالب مطرح شده ومصوبات قيد شده وكليه اعضاي حاضر بايد ذيل صورت جلسه را امضا، انگشت يامهرنمايند.

شورا موظف است درپايان هرجلسه نسخه اي ازصورتجلسه رابه بخشداري و شوراي اسلامي بخش ارسال نموده وهمچنين نسخه اي ازمصوباتي راكه مربوط به دستگاههاي ديگر است رابه آن دستگاه ارسال نمايد.

شوراموظف است درپايان نيمه دوم فروردين هرسال گزارش كارسالانه خود را طبق فرمهاي دريافتي درسه نسخه تنظيم ونسخه اصلي رابه شوراي بخش ويك نسخه رابه بخشداري و نسخه سوم را بعنوان سابقه دربايگاني شوراثبت و نگهداري نمايد.

 

 

 

اعضاي هيئت رئيسه شورا

 

اعضاي هيئت رئيسه شورا

اعضاي شورادراولين جلسه (پس ازانجام مراسم تحليف) بايداقدام به انتخابات داخلي نموده وازبين خودهيات رئيسه رابمدت دوسال انتخاب نمايند.

اعضاي هيات رئيسه شورا عبارتنداز:

1- رئيس 2- نايب رئيس 3- منشي

كه بمدت دوسال ازسوي اعضاي شوراانتخاب ميشوند. وهيچكدام ازاعضاي شوراحق تفويض اختيارات خودرا به سايرين اعم ازعضو و يا غير عضو را ندارند.

 

 

 

وظایف رئیس شورا

وظایف رئیس شورا

 

 

وظايف رئيس شورا

رئيس شورا مانندسايراعضا داراي يك حق راي درجلسات ميباشد و وظايف او عبارت است از:

1- تنظيم وپيشنهادبودجه شورا.

2- تعيين زمان واداره جلسات عادي وفوق العاده شورا ودعوت ازاعضا جهت شركت درجلسه .

3- تقسيم كاربين اعضا جهت پيگيري مصوبات .

4- دفاع ازحقوق ومنافع شورادرمقابل غيرواقامه دعوي .

5- درخواست گزارش كارازعملكرداعضا شورا .

6- امضا ومهركردن كليه اسنادومكاتبات شورا .

7- ايجادهماهنگي وارتباط باشوراي اسلامي بخش، دهيار، وسايردستگاههاي اجرايي .

8- پيگيري امورمربوط به دهياري ودرخواست گزارش كتبي ازعملكردماهانه دهيار .

9- ابلاغ كتبي موارد اعتراض وايراد اعضاي شورا به عملكرد دهيار. (بعنوان تذكر به دهيار)

10- رئيس شوراموظف است درصورت قطعيت يافتن خروج عضوي ازشورا، مراتب را به صورت كتبي به بخشداري گزارش دهد تا بخشدار ازعضو علي البدل شورا با احتساب راي وي براي شركت درجلسات دعوت نمايد .

 

وظايف نايب رئيس

وظايف نايب رئيس شورا بشرح ذيل ميباشد:

1- درصورت عدم حضوررئيس شورا، مسئوليت اداره جلسات وسايروظايف بعهده نايب رئيس شورا خواهدبود.

2- درصورت غيبت منشي وظايف آنان ازسوي نايب رئيس شوراانجام مي شود.

 

وظايف منشي

وظايف منشي شورا عبارت است از:

1- تهيه وتدوين صورتجلسات شورا

2- تهيه متن ، ثبت وشماره گذاري نامه هاي شورا

3- تهيه گزارش ازعملكردشورا

4- حفظ ونگهداري دفاتروصورتجلسات درمحل شورا

5- همكاري بارئيس شورا درانجام امورات مالي

6- ثبت وظبط صورت كليه اموال ودارايي هاي شورا

همانطوركه قبلا اشاره گرديددرصورت غيبت منشي وظايف آنان ازسوي نايب رئيس شوراانجام مي شود.

 

تعداداعضاي شوراي اسلامي بخش

تعداداعضاي شوراي اسلامي بخش پنج نفرميباشد، بااكثريت نسبي (بيشترين راي) ازبين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي بخش تشكيل ميشود ودرصورتي كه عضومعرفي شده ازشوراي روستا به عضويت شوراي بخش انتخاب شود،

ازعضويت شوراي روستا خارج نخواهدشدوبالعكس سلب عضويت هرعضوشوراي اسلامي بخش ازشوراي اسلامي

روستاي ذيربط باعث سلب عضويت اوازشوراي اسلامي بخش نيزخواهدشد. همچنين ازيك روستا بيش ازيك نفر نميتوانددرشوراي بخش حضورداشته باشدودرصورتي كه تعدادروستاهاي بخش كمترازپنج روستا باشد، اعضاي شوراي بخش ازميان مجموع اعضاي شوراي تمام روستاهاانتخاب خواهدشد.

 

وظايف شوراي اسلامي بخش

ماده 70 قانون تشكيلات، وظايف وانتخاب شوراي اسلامي كشورمصوب مجلس شوراي اسلامي- 1/3/1375وظايف واختيارات شوراي بخش بشرح ذيل قيدشده است.

1- بررسي وآگاهي ازمشكلات وكمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي وسايراموررفاهي بخش وارائه طرحها وپيشنهادات اصلاحي به مسئولان اجرايي منطقه.

2- همكاري بامسئولان اجرايي به منظورپيشبردكارها وبرنامه هاي عمراني منطقه ازقبيل ايجادومرمت راههاي اصلي وفرعي بخش، برقرساني، لوله كشي آب آشاميدني، كانال كشي آب زراعي، قنوات، لايروبي نهرها، تعميرمساجد، زيارتگاهها، حسينيه ها وتكاياوامورمربوط به حفظ وعمران مزارع، باغها، مراتع وجنگلهاباهماهنگي مسئولان ذيربط منطقه وسازمانهاي كشوري.

3- همكاري با مسئولان اجرايي كشورومنطقه وشوراي اسلامي روستاهاجهت انجام خدمات عمومي، انتخابات محلي وسراسري، سرشماريهاي جمعيتي، زراعي، دامي، صنعتي وماننداينها.

4- همكاري بامسئولان امربراي تهيه وتنظيم شناسنامه بخش ازطريق جمع آوري اطلاعات وآمارلازم براساس مشخصات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ومنابع طبيعي منطقه.

5- ايجادهماهنگي لازم بين شوراهاي اسلامي روستايي واقع دربخش.

6- نظارت برطرح هاي عمراني منطقه وحفظ ونگهداري وبهره برداري ازتاسيسات وتجهيزات عمومي وعمراني، مزارع ومراتع وجنگلهاي خارج ازحيطه روستاهاي موجود دربخش.

7- نظارت برشوراهاي روستايي به منظوررعايت وظايف قانوني.

8- حكميت دراختلافات ميان دويا چندروستا ياشوراهاي اسلامي روستايي واقع دربخش با يكديگر درمواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.

9- پيگيري مواردتجاوزبه حقوق عمومي درمواردي كه شاكي ندارد، ازطريق مراجع ذيصلاح.

10- رسيدگي به امورعمومي بخش يا اموري كه خارج ازحيطه اختيارات ووظايف شوراهاي اسلامي روستا است.

11- رسيدگي وپيگيري مشكلات اهالي مزارع مستقل وآباديهاي زيربيست خانواركه فاقدشوراي اسلامي روستا ميباشند.

12- جلب خودياري اهالي روستاها جهت تامين هزينه هاي مربوط به شوراها واداره دهياريها.

13- همكاري بانيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت ونظم عمومي.

14- همكاري بادهياردرتدوين وتصويب بودجه روستا

 

 

آموزش مکاتبات شورای روستا

نحوه مكاتبات شوراها

 

نحوه مكاتبات شوراها

تمام مكاتبات شورابايدطبق فرمهاي ارسالي ازوزارت كشورداراي تاريخ، شماره ثبت دردفترشورا، نام كامل گيرنده وموضوع نامه باشدوحداقل درچهارنسخه تنظيم ونسخه اول به اداره ياسازمان موردنظرونسخه دوم براي بخشدارونسخه سوم براي شوراي اسلامي بخش ونسخه چهارم بعنوان سابقه دربايگاني شورانگهداري شود. همچنين تمامي مكاتبات شورابايدممهوربه مهرشورا وامضاي رئيس ودرصورت غيبت امضاي نايب رئيس باشد.

شورابايدداراي دفاترمجزايي جهت ثبت صورتجلسات، حضوروغياب اعضادرجلسات ونامه هاي دريافتي وارسالي باشد.

 

امورمالي شورا

يكي ازوظايف اصلي شوراي روستاها همكاري باشوراي اسلامي بخش جهت گردآوري اطلاعات صحيح به منظورتصويب عوارض متناسب باتوليدات ودرآمدهاي اهالي روستاميباشدوشوراموظف است برحسن وصول عوارض وضع شده وواريزآن به حساب مربوطه نظارت كامل داشته وتمامي درآمدهاميبايست باتصويب شوراوتاييدشوراي اسلامي بخش به مصرف عمران وآبادي روستابرسد.لازم به ذكراست هرگونه برداشت ازحساب بايددرقالب طرحهاومخارجي كه ازقبل به تصويب شورارسيده وباامضاي رئيس وامضاي منشي ومهرشوراباشد.

شوراودهيارودهيارموظفندبه منظورحفظ ونگهداري كليه وجوه دريافتي ودرآمدهايي كه تحصيل مي نمايند، حسابي نزدبانك به نام شوراافتتاح وتمامي وجوه نقدرا به محض وصول به آن حساب واريز ودرپايان هرسال ترازنامه مالي خودودهياري رابه عموم اهالي روستا اطلاع رساني نمايد.

تمام اموال منقول وغيرمنقول شورا تحويل رئيس شوراميباشدورئيس شورادرمقابل حفظ ونگهداري آن مسئول است همچنين خريدوفروش اموال منقول وكرايه دادن اماكن متعلق به دهياري وشوراباتصويب دوسوم اعضا(دونفرازسه نفرعضو) وجهت خريدوفروش اموال غيرمنقول علاوه برتصويب دو سوم اعضا بايدباتوافق شوراي اسلامي بخش صورت

گيرد و عوايد حاصله به محض وصول به حساب شورا واريز گردد.

 

سايروظايف شورا

– شوراموظف است ظرف مدت پانزده روزازشروع فعاليت قانوني فردي رابعنوان دهيارانتخاب وبه منظورصدورحكم به بخشداريمعرفي نمايد.(روستاهاي داراي دهياري) شرايط ونحوه انتخاب دهياردرقانون آمده كه درقسمت بعدبه آن اشاره خواهدشد.

– شوراحق نظارت برعملكرددهياروحسن اجراي مصوبات وحفظ ونگهداري سرمايه ها، دارايي هاي نقدي، جنسي،منقول وغيرمنقول كه دراختياردهياري مي باشد، همچنين حساب درآمدوهزينه آن رادارد.چنانكه اعضاي شورابه عملكرد دهيار اعتراض ياايرادي داشته باشند، ابتداتوسط رئيس شورا، مواردرابه صورت واضح به دهيارتذكركتبي داده ودرصورت عدم رعايت مواردتذكر، موضوع بصورت سئوال مطرح ورئيس شوراسئوال راكتبا به دهيارابلاغ ودهيارموظف است ظرف مدت ده روزپس ازابلاغ سئوال درجلسه عادي ويافوق العاده شوراحضوربهم رسانده وبه سئوال شوراپاسخ دهدوچنانچه دهيارازحضوردرشورااستنكاف وياپاسخ سئوال قانع كننده نباشد،شوراميتوانددرجلسه ديگري وبااكثريت مطلق اعضا، دهياررابركناروفردجديدي راانتخاب نمايد.

– ارائه راهنمايي به بازديدكنندگاني كه توسط ادارات ذيربط وبه منظوربررسي مشكلات به روستامراجعه كرده اند.

– حضوردرمراسمات ملي ومذهبي ومراسماتي كه درروستا برگزارميشود.

– همكاري بادهياردرجلوگيري ازساخت وسازغيرمجازدرروستا

– همكاري بادهياردرتشويق وفرهنگ سازي به اهالي روستا درخصوص پرداخت بموقع عوارض

– همكاري بادهياردرتشويق وفرهنگ سازي به اهالي درخصوص مديريت پسماندهاي روستا

 

ترتيب رسيدگي به تخلفات شوراها

در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراي اسلامي كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 1/3/1375

آورده شده : درصورتيكه مصوبات شوراها مغايربا وظايف واختيارات قانوني آنها ومغايرقوانين عمومي كشورباشد، مسئولان اجرايي مربوطه ميتوانندباذكرموردوبه طورمستدل حداكثرظرف ده روزازتاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خودرابه اطلاع شورارسانده ودرخواست تجديدنظرنمايند.شوراموظف است يك هفته ازتاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه دهدوبه موضوع رسيدگي واعلام نظرنمايد. درصورتي كه شورادربررسي مجددازراي قبلي خود نسبت به مصوبه مورداختلاف عدول ننمايد موضوع به هيئت حل اختلاف ارجاع ميشود. هيات مزبورمكلف است ظرف15 روزبه موضوع رسيدگي واعلام نظرنمايد.نظريه اين هيات درصورتي كه درجهت لغومصوبات شوراهاباشد ودرصورت تاييدهيات مركزي حل اختلاف قطعي ولازم الاجراخواهدبود.

درصورتيكه عضوخارج شده ازشورا رئيس يا نايب رئيس شورا باشد، شورابايددراولين جلسه رئيس يا نايب رئيس را براي مدت باقيمانده هيآت رئيسه انتخاب نمايد.

ماده81- هرگاه شورااقداماتي برخلاف وظايف مقرريا مخالف مصالح عمومي كشوروياحيف وميل وتصرف غيرمجازدراموالي كه وصول ونگهداري آن رابه نحوي برعهده داردانجام دهد، به پيشنهادكتبي فرماندارموضوع جهت انحلال شورابه هيات حل اختلاف ارجاع وهيات مذكوربه شكايتها وگزارشهارسيدگي ودرصورت احرازانحراف شورارامنحل مي نمايد.

تبصره : هريك ازشوراهاي منحل شده درصورت اعتراض به انحلال ميتوانندبه دادگاه صالحه شكايت نمايندودادگاه مكلف است خارج ازنوبت به موضوع رسيدگي وراي قطعي صادرنمايد.

ماده82– سلب عضويت درمورداعضاي شوراي روستاها وبخش باتصويب هيات حل اختلاف استان خواهدبود.فردياافرادي كه سلب عضويت مي گردندميتوانند به دادگاه صالح شكايت نمايند.دادگاه مذكورخارج ازنوبت به موضوع رسيدگي وراي آن قطعي ولازم الاجرا خواهدبود.

باتوجه به اينكه يكي ازوظايف مهم شوراي اسلامي روستاها تعيين دهيارواجدشرايط ميباشدبنابراين لازم است اعضاي شوراي اسلامي روستاها شرايط احرازسمت دهياررابدانند كه به شرح زيرمي باشد.

 

شرايط احرازسمت دهيار

 

 

 

 

 

 

 

مراحل صدورپروانه ساختماني درروستاهاي فاقد دهيار

مراحل صدورپروانه احداث درروستاهاي فاقد دهياري به شرح ذيل مي باشد.

مرحله اول :

استعلام ازبنيادمسكن انقلاب اسلامي ( تكميل وارسال فرم شماره 1 درخصوص استعلام دهياري ازبنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان)

مرحله دوم :

صدوردستورتهيه نقشه كه شامل :

1- تكميل فرم شماره2 درخصوص تقاضاي صدورپروانه ساختمان روستايي به همراه مدارك پيوست توسط متقاضي

2- تكميل فرم شماره3 درخصوص ملكيت زمين (شامل املاكي كه ثبت عمومي واجباري توسط سازمان اسنادواملاك نشده باشند)

3- تكميل فرم شماره4 توسط دهياري وتحويل آن به مالك جهت تهيه نقشه هاي موردنياز

مرحله سوم :

تصويب نقشه هاي لازم لازم وصدورپروانه كه شامل :

1- تكميل فرم هاي 5و6 به انضمام نقشه هاي معماري، سازه ودفترچه محاسبات توسط مهندسين ذيصلاح

2- تكميل فرم شماره7 درخصوص اعلام تعهد مهندس ناظر

3- صدورفيش عوارض پروانه ساختمان ودريافت فيش واريزي ازمالك توسط دهياري

4- تكميل موارد مربوطه دردفترچه مجوزاحداث بنا وصدوروتسليم پروانه ساختمان به مالك توسط دهياري

مرحله چهارم :

اجراي ساختمان كه شامل مراحل :

1- تكميل وارائه فرم شماره8 درخصوص اعلام شروع بكارعمليات ساختماني توسط مالك ومهندس ناظروتائيددهياري

2- تكميل وارائه فرم هاي9و10و11و12 درخصوص گزارش مرحله به مرحله اجراي ساختمان توسط مهندس ناظر

مرحله پنجم :

نظارت بررعايت مفادپروانه :

الف- درصورت تخلف درساخت وساز با تكميل فرم شماره14واخطاريه به مالك ازطرف دهيارصورت مي پذيرد (لازم به ذكراست كه فرم اخطاريه درسه برگ تنظيم كه يكي ازآنهابه بخشداري (جهت ارسال به مراجع انتظامي ) ودومي به مالك وسومي دربايگاني دهياري نگهداري ميشود

ب – تكميل فرم شماره16 وارجاع به كميسيون ماده99 توسط بخشداري

ج- اجراي حكم كميسيون ماده99

مرحله ششم :

صدورگواهي پايان كاركه شامل تكميل فرم شماره13 (صدورگواهي پايان احداث بنا ) ودرنتيجه تكميل دفترچه صدور مجوزاحداث ( ارائه پايان كاروتسليم دفترچه تكميل شده به مالك توسط دهياري )

آسيب شناسي ونقاط ضعف شوراي اسلامي روستاها

تبيين نقش وجايگاه قانوني شوراهادر امر مديريت پسماند روستايي

اگرچه حفظ محيط روستا وجلوگيري ازآلودگي محيط روستا دراثرپراكنده شدن پسماندهاي دامي، كشاورزي وخانگي وظيفه تمام اهالي روستا مي باشد ولي از نظرقانون حفظ محيط زيست روستا ازوظايف اصلي شوراهاو دهياريها مي باشد.

امروزه مهمترين دغدغه مردم ومسئولين بهداشتي، رهاسازي ودفع بي رويه پسماندها در اطراف ودرداخل روستاها مي باشد كه اين امرموجب آلودگي آب، خاك، وهواي روستاها منجرشده است.

درماده 68 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي روستاها چنين آمده است :

ايجادزمينه مناسب جهت اجراي مقررات بهداشتي وحفظ نظافت وتامين بهداشت عمومي روستا .

درماده69 همين قانون درقسمت وظايف دهياريها چنين آمده است :

مراقبت دراجراي مقررات بهداشتي وحفظ نظافت وايجادزمينه مناسب براي تامين بهداشت محيط روستا .

درماده10 اساسنامه، تشكيلات وسازمان دهياريها مصوب هيات وزيران، دهياريها مسئول اداره وتوسعه پايدارروستا بوده ويكي ازوظايف آنان بهبود وضع زيست محيطي روستا مي باشد .

بنابراين ملاحظه مي شودكه حفظ محيط زيست روستا ودرراس آن مديريت پسماندهاي روستايي ازوظايف اصلي شوراهاي اسلامي ودهياريها مي باشد .

دستورالعمل مديريت پسماندهاي كشاورزي

باتوجه به اينكه حجم عظيمي ازپسماندهاي روستاها، پسماندهاي كشاورزي مي باشد درذيل به مديريت ونحوه دفع پسماندهاي كشاورزي مي پردازيم .

نحوه مديريت پسماندهاي كشاورزي درروستاها

  • ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011