معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

فرایند جذب و بکارگیری کارکنان وظیفه در پایگاه آتش نشانی روستایی

16 خرداد 1398
فرآیند جذب و بکار گیری کارکنان وظیفه پایگاه آتش نشانی روستایی

ﻣﻘﺪﻣﻪ

در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ و اراﯾﮥ ﺧﺪﻣﺎت آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺣﺪاث و ﺗﺠﻬﯿـﺰ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻫـﺎی آﺗـﺶ ﻧﺸـﺎﻧﯽ روﺳـﺘﺎﯾﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. پایگاه آتش نشانی روستایی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻧﯿـﺮوی اﻧـﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺠﻬﯿـﺰات آن ﺑﺎﯾـﺪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪروز آﻣﺎدﮔﯽاﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت را داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻫـﺎی ﻣـﺬﮐﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻋﻨﺎﯾﺎتﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی-ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا (ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ) _  ﻣﺠﻮز ﺟﺬب و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻤﯿﮥ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﻇﯿﻔﻪ پایگاه آتش نشانی روستایی ﮐﺸـﻮر ﺑـﺮای ﺳـﺎل ﻫـﺎی ۹۷-۹۸ ﺻـﺎدر ﮔﺮدﯾـﺪ ﺗـﺎ زﻣﯿﻨـﮥ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.

 

اﻗﺪاﻣﺎت ، ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺬب ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﻇﯿﻔﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ :

به منظور ساماندهی فرآیند جذب کارکنان وظیفه ، اقدامات ذیل در قالب ضوابط ، مقررات و شیوه نامههای لازم تهیه و برای اجـرا ابـلاغ شده است :

۱- ابلاغ مجوز جذب کارکنان وظیفۀ مأمور در پایگاه آتش نشانی روستایی طی نامۀ شماره ۴۲۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۲- تهیه و ابلاغ شیوهنامۀ جذب و بکارگیری کارکنان وظیفۀ مأمور در پایگاههای آتشنشانی روستایی در سالهای ۹۸-۹۷ طـی نامۀ شـماره ۶۸۵۶  مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۳- ابلاغ مقررات انضباطی کارکنان وظیفۀ مأمور به دستگاههای دولتی و اجرایی کشور طی نامۀ شماره ۸۵۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۴- برنامهریزی برای برگزاری دوره آموزشی علمی و عملی برای کارکنان وظیفه، پس از پایان دوره آموزش نظامی حداقل به مدت دو هفته

۵- ابلاغ بخشنامه حقوق و مزایای کارکنان وظیفه در سال ۱۳۹۷طی نامه شماره ۲۱۱۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۶- ابلاغ فرم ثبت حوادث و آتشسوزی در پایگاههای آتشنشانی روستایی

۷- درج کلیۀ اطلاعات و مکاتبات مذکور در آدرس اینترنتی ir.org.imo (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) صفحه اصلی با عنوان ابلاغیه های سرباز آتشنشان

فرایند جذب و بکارگیری کارکنان وظیفه:

۱- اطلاعرسانی جهت جذب کارکنان وظیفه در سطح استان

۲- بررسی اولیۀ درخواست افراد، توسط دفتر امور روستایی و تطبیق با شرایط عمومی و اختصاصی جذب

۳- اعلام اسامی نیروهای وظیفۀ منتخب از میان مشمولین واجد شرایط مطابق دستورالعملهای ابلاغی به معاونت امور دهیاریها به همـراه برگۀ اعزام و فرمهای تعهد دهیاری و نیروی وظیفه

۴- بررسی در معاونت امور دهیاریها و اعلام اسامی واجدین شرایط به ستاد کل نیروهای مسلح جهت صدور امریه

۵- اعزام نیروهای وظیفۀ منتخب برای گذراندن دوره آموزش نظامی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۶- انجام هماهنگی لازم برای برگزاری دوره آموزشی علمی و عملی برای کارکنان وظیفه حداقل به مدت دو هفته بلافاصـله پـس از اتمـام دوره آموزش نظامی توسط دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری

۷- اعزام کارکنان وظیفه به پایگاه آتشنشانی محل خدمت تعیین شده پس از پایان دوره آموزش نظامی و گذراندن آموزشهای تخصصی

۸- نظارت کافی بر اجرای آیین نامه های حقوق و مزایای ابلاغی ستاد کل نیروهای مسـلح و نظـارت بـر پرداخـت مسـتمر حقـوق و مزایـا و بیمه های کارکنان وظیفه توسط استانداریها و واحـدهای تابعه و ارسال منظم فیش هـزینۀ آموزش و فیش های مربـوط به بیمـه های چهـارگانه (پایه، مکمل، بازنشستگی و عمـر و حـوادث) و ممانعت ازهرگـونه بکارگیری کارکنان وظیفه در خارج از چارچوب وظایف محوله و یا سایر ادارات .

  • 16 خرداد 1398
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011