معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

فرآیند تهیه و تصویب طرح هادی

17 خرداد 1398
فرآیند تهیه و تصویب طرح هادی

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻃﺮح ﻫﺎدی :

ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻋﻤﺮان ﻣﺤﻠﯽ ، ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻣﻠﯽ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺸﻮر ﻣﺼـﻮب ، طرح هادی روﺳﺘﺎﯾﯽ ۷۸/۱۰/۱۲ ﻣﻮرخ ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﺻﻼح ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮد ، ﻣﯿﺰان و ﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش آﺗﯽ و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺗﺠﺎری و ﮐﺸﺎورزی، و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﯿﺎزمﺪی ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣـﻮرد در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻀﺎ و ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎﺣﯿﻪ ای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

 

اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

۱- اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۲ – ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺎدﻻﻧﮥ اﻣﮑﺎﻧﺎت از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪی و رﻓﺎﻫﯽ

۳ – ﻫﺪاﯾﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ روﺳﺘﺎ

۴ – اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﻫﺎدی :

 بر اساس ماده ۷  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ بنیاد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ، ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎدی ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذی رﺑﻂ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم برعهده این ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎوران ذی ﺻﻼح و دارای ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه و وﻓﻖ بند اﻟـﻒ ﺟـﺰء ۵  ﻣﺎده  ۲۶ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را در ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺘﺎن ( رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ) ، رﯾﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن، ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ﺑﺨﺸﺪار، رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روستا ( ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ) ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ می رﺳﺎﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ۸ ماده ۷۹ اصلاح قانون شورا ها (مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ) ، پیش از ارسال طرح به کمیته تصویب لازم است  ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻃﺮح ﻫﺎدی ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪی ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫـﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و دﻫﯿﺎری اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎدی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده ۱۸ آﯾﯿﻦ نامه اجرایی تهیه و تصویب ﻃﺮحﻫﺎی ﻫﺎدی روﺳﺘﺎ ﻣﺼـﻮب  ۱۳۶۷/۰۷/۱۸ و تاکید ماده ۲۶ قانون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر، از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای اﺳﺘﺎن در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﯿﺰان و ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ روﺳﺘﺎ، ﮐﺎرﺑﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اراﺿﯽ و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ﻧﺤـﻮه ﻫـﺪاﯾﺖ آب ﻫـﺎی ﺳـﻄﺤﯽ و ﻃﺮح ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻫﺎدی ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺟﺎﯾﮕﺎه دﻫﯿﺎری و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح :

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ روﺳﺘﺎ اﻋﻢ از ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﮥ روﺳﺘﺎ، ﮐﺎرﺑﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اراﺿﯽ، ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻃﺮح اﺻﻼح ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ دﻫﯿﺎری و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﻨﺎﺧﺖ از وﺿﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎ و ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﺗﻬﯿﮥ ﻃﺮح داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺮح ﻫﺎدی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی، ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اراﺿﯽ ﻫـﺎی روﺳـﺘﺎ ﺗﻬﯿـﻪ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣـﺪﯾ ﺮﯾﺖ ﻣﺤﻠـﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎ در ﺟﻠﺴﮥ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮﺣﯽ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی روﺳﺘﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖ دار ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﮕﺮی طرح هادی :

ﻃﺮح ﻫﺎدی ﺑﺮای اﻓﻖ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ روﺳﺘﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿـﺮات ، ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﺳﺎﺳﯽ در وﺿﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺻﻼح در طرح هادی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﯾﮥ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳـﺖ. اﻣـﺎ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ ، ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﮔﯿﺮد:

۱- ﮔﺬﺷﺖ ۱۰ ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﻫﺎدی روﺳﺘﺎ

۲ – ﻣﺤﺪودﯾﺖ ۲ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺎﻟﺒﺪی روﺳﺘﺎ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﻮب روﺳﺘﺎ

۳ – ﺗﺤﻮﻻت وﯾﮋه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص روﺳﺘﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ

۴ – اﺻﻼح ﺑﯿﺶ از ۵ بار محدوده یا افزایش بیش از ۲۰ درصد محدوده روستا

۵ – تحقق جمعیات پیش بینی شده در طرح هادی مصوب


🔴 برای سفارش محصولات مدیریت روستا لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

تماس: ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ در ساعات کاری(۸:۳۰ الی ۱۶) و در ساعات غیراداری با شماره ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸ آقای مهدی زاده تماس حاصل نمایید.

  • 17 خرداد 1398
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011