معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

سازمان مالی دهیاری ها را چه کسی هدایت می کند؟

21 اردیبهشت 1396
سازمان مالی دهیاری ها

سازمان مالی دهیاری ها

در دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ذﯾﺤﺴﺎﺑﯽ را ﻋﻬﺪه دار اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را در رأس اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻃﻼق ﻧﻤﻮد.

 

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎری وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﺪود ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﻦ ﮔﺮدش ﮐﺎر ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری دﻫﯿﺎری ﺑﻮده و ﺣﺴﺐ ﺗﺒﺼﺮه ۱ ﻣﺎده ۳۲ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ، اﺻﻼح و ﺗﻔﺮﯾﻎ ﻮدﺟﻪ را ﻋﻬﺪه دار ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

وظایف ﺣﺴﺎﺑﺪاری در دﻫﯿﺎری ها: (سازمان مالی دهیاری ها)

 

 1. ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر.
 2. ﺗﻬﯿﻪ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ وﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ۳۲ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ.
 3. ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ.
 4. ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﺰاﯾﺪه و ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ ﺗـﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﺋﯿﻦ ﻧـﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت دﻫﯿﺎر
 5. ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ .
 6. اﻣﻀﺎی ﭼﮑﻬﺎ و اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۴۲ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ.
 7. اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف دﻫﯿﺎر در ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ در راﺳﺘﺎی ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده ۴۰ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه او ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد.
 8. ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎی دﻫﯿﺎری.
 9. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی دﻫﯿﺎری

 

بطور ﮐﻠﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری دردﻫﯿﺎری ها ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 

۱ ـ ﺣﺴﺎﺑﺪاری 

وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :

 1. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻨﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﺳﻨﺎد ﺧﺮﯾﺪ و ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺖ.
 2. ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﺨﻮاه ﮔﺮدان.
 3. رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و اﺷﺨﺎص ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ دﻫﯿﺎری و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎ.
 4. ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﻌﺎﻣﻼت.
 5. ﻧﮕﻬﺪاری و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﺎب اﻧﺒﺎرﻫﺎ.
 6. ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و داراﺋﯿﻬﺎ و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی دﻫﯿﺎری.
 7. ﺛﺒﺖ ﮐﻠﯿﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻌﯿﻦ و ﮐﻞ.
 8. ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎ و ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﮔﺰارش ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ.
 9. ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺎﻟﯽ.
 10. ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺛﺒﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری.
 11. ﮔﺮد آوری و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات و اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری در اﺟﺮای اﻣﺮ ﺗﺴﺠﯿﻞ.

 

سازمان مالی دهیاری ها

 

سازمان مالی دهیاری ها

 

۲ـ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات

 

وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 

 1.  ﮔﺮدآوری ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺻﺎدره از ﻃﺮف وزارت ﮐﺸﻮر
 2. ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻫﯿﺎری ( درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری و ﻣﺎ ﻗﺒﻞ آن ﺟﻬﺖ اﻧﻌﮑﺎس در ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 3.  اﺧﺬ آﻣﺎر واﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ درآﻣﺪ از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ درج در ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
 4. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺎل آﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﺟﺎری و ﻣﺎﻗﺒﻞ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ۱۹ ﻗﺎﻧﻮن دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ
 5. ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻫﯿﺎری ( درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺤﺮاف ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۳۴ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ
 6. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش اﻓﺰاﯾﺶ ردﯾﻔﻬﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب و ارﺳﺎل آن ﺑﻪ دهیار
 7. ﺗﻬﯿﻪ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻮاﯾﺢ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎ
 8. ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎ درﺧﺼﻮص ﻟﻮاﯾﺢ ارﺳﺎﻟﯽ
 9. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ دﻫﯿﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ دﻫﯿﺎر
 10. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼحﺑﺨﺸﺪاری، اﺳﺘﺎﻧﺪاری و… )
 11. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﻼن و ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻋﻤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۳۲ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ

🔴 برای سفارش محصولات مدیریت روستا لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

شماره تماس: ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ در ساعات کاری (۸:۳۰ الی ۱۶) و در ساعات غیراداری با شماره ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸  آقای مهدی زاده تماس حاصل نمایید.

 • 21 اردیبهشت 1396
 • |
 • بدون دیدگاه
 • |

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011