معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد کمیته امداد بر ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی

10 مهر 1396
کمیته امداد

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد کمیته امداد در جلوگیری از مهاجرت‌های روستایی است.

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد کمیته امداد در جلوگیری از مهاجرت‌های روستایی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است و ابزار مورد استفاده در آن پرسشنامه است. بدون نیاز به نمونه‌گیری، تمامی ۱۴۲ نفر جامعه آماری که طبق آخرین آمار در سال ۱۳۹۳ از کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خمین وام اشتغال دریافت کرده‌اند، مورد مطالعه قرار گرفتند که با توجه به عدم دسترسی به کل جامعه آماری از ۱۲۱ خانوار، پرسشگری به عمل آمده است و داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ویلکاکسون، t تک نمونه‌ای، پیرسون و مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه‌ و تحلیل نهایی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، نشان می‌دهد اعتبارات خرد کمیته امداد با بتای۰/۷۱۹ بر وضعیت اقتصادی و درآمد خانوار و با بتای ۰/۳۴۰ بر ماندگاری جمعیت در سطح خطای کمتر از ۰/۰۵ تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه وضعیت اقتصادی و درآمد خانوار و ماندگاری جمعیت برابر است با ۰/۳۶۹ که در سطح خطای کمتر از ۰/۰۵ این فرضیه راتایید می‌کند. بنابراین، ایجاد اشتغال از طریق اعطای وام و اولویت دادن به سرمایه‌گذاری در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، می‌تواند به‌عنوان یکی از راه‌های موثر برای جلوگیری از مهاجرت غیرمنطقی جمعیت مناطق روستایی شناخته‌ شود.

 

 

منبع: خبرگزاری فارس

  • 10 مهر 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011